Databehandling i bonusklub

 

Information om behandling af dine personoplysninger


Family Dress ApS har pligt til at oplyse dig om behandlingen af de personoplysninger, som behandles om dig i forbindelse med din tilmelding til og efterfølgende medlemskab af Din Lokale Din Lokale Outlet Bonusklub. 

Hvis du har spørgsmål til behandlingen eller, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du rette henvendelse til Dorte pr. e-mail: kontakt@dinlokaleoutlet.dk.

 

Identitet; Bonusklubbens oplysninger er Family Dress ApS, CVR-NR.: 28993242, Industrivej 6, Assens, DK-9550 Mariager, 9855 0999, kontakt@dinlokaleoutlet.dk.

 

Formål; Din Lokale Outlet Bonusklub behandler overordnet dine personoplysninger for at kunne varetage dit medlem-skab af klubben, hvilket hovedsageligt rummer klubbens administration dine medlemsfordele, herunder registrering af dine klubpoints samt fremsendelse af nyheder, tilbud og invitation til events.

 

Endvidere behandler klubben tillige dine personoplysninger med henblik på at kunne korrespondere med dig, at opbevare dokumentation til brug for en eventuel tvist samt til at overholde klubbens retlige forpligtelser ifølge dansk ret, f.eks. iagttagelse af databeskyttelseslovgivningen, bogføringsloven.

 

Grundlag for Bonusklubbens behandling af dine almindelige, herunder eventuelle fortrolige personoplysninger, sker med
behandling med henblik på overholdelse af klubbens retlige forpligtelser , klubbens forfølgelse af dets legitime interesser , opfyldelse af medlemskabet indgået mellem dig og klubben  samt dit givne samtykke.

 

I forbindelse med dit medlemskab behandler klubben i udgangspunktet følgende personoplysninger; Dit navn, dit postnummer, din e-mail og dit tlf.nr., din fødselsdag, oplysninger om dit køn (mand/kvinde), op-lysning om optjente bonuspoints samt ordrehistorik.

Klubben behandler ikke dit CPR-nr., dine følsomme personoplysninger, eller dine oplysninger om strafbare forhold.

Legitime; Som anført ovenfor behandler klubben nogle af dine almindelige personoplysninger på baggrund af en interesser. Interesseafvejning (kaldet interesseafvejningsreglen).

De legitime interesser, der begrunder behandlingen er følgende: 

1)    klubbens interesse i at kunne korrespondere med dig,
2)    klubbens interesse i opbevaringen af dokumentation til en eventuel tvist. 

Dine interesser, grundlæggende rettigheder- og frihedsrettigheder, går ikke forud for klubbens førnævnte legitime interesser.

Modtagere; Klubben behandler din jobansøgning i fortrolighed, og der vil ikke ske videregivelse af dine oplysninger, medmindre klubben i medfør af dansk ret er forpligtet hertil.

Opbevaring; Klubben vil kontinuerligt under og efter medlemskabet foretage en vurdering af, hvornår opbevaring af 
slettefrister    dine personoplysninger helt eller delvist ikke længere er nødvendig i forhold til formålene, som dine enkelte personoplysninger oprindeligt blev indsamlet til. 

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger er beskrevet oven for.

Dine personoplysninger, som behandles i forbindelse dit medlemskab vil blive opbevaret for en periode på 3 år , regnet fra tidspunktet, hvor dit medlemskab ophører. Endvidere vil dine personoplysninger, der måtte indgå i klubbens bogføringsmateriale blive opbevaret for en periode på 5 år, regnet fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører . Ligeså vil dine personoplysninger, som indgår i klubbens dokumentation for efterlevelse af databeskyttelseslovgivningen opbevares i 5 år .

Førnævnte slettefrister kan fraviges, såfremt en helhedsvurdering af samtlige relevante forhold tilsiger andet. Til fastlæggelsen af tidsrummet vil følgende kriterier tillægges betydning:

•    Hvorvidt klubben har et dokumentationsbehov overfor dig eller tredjemand, herunder med hen-blik på at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. 

•    Hvorvidt opbevaringen af dine personoplysninger er nødvendigt af hensyn til behandlingen samt det formål, hvortil oplysningerne er indsamlet til.

•    Din interesse i at personoplysningerne slettes.

Nødvendige    Det er frivilligt, hvorvidt du vil være medlem af bonusklubben. Du har derfor ikke en egentlig pligt til at
informationer     afgive dine personoplysninger til klubben. Dog, hvis du ikke ønsker at oplyse de påkrævede personoplys-ninger, som klubben forespørger i forbindelse med din indmeldelse, f.eks. dine kontaktoplysninger, skal du være opmærksom på, at det ikke vil være muligt for dig at blive medlem af klubben.

Rettigheder    Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som klubben behandler om dig samt en række yderligere obligatoriske oplysninger i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15. 

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har i nogle tilfælde ret til at få berigtiget urigtige oplysninger, som klubben har tilknyttet dig.

Ret til sletning: Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger, forinden tidspunktet for klubbens generelle slettefrister indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger, som klubben har tilknyttet dig, begrænset. 

 

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må klubben fremover alene behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod klubbens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 

Ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført personoplysningerne fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til at trække et samtykke tilbage: Såfremt du giver samtykke til klubbens behandling af dine person-oplysninger, vil et sådant samtykke på ethvert tidspunkt kunne trækkes tilbage . Du skal være opmærksom på at tilbagekaldelsen af et givet samtykke ikke kan foretages med tilbagevirkende kraft, således virkningen af en tilbagekaldelse vil være, at klubbens behandling af dine personoplysninger fremover ikke må finde sted. 

 

Klubbens behandling af dine personoplysninger kan dog fortsættes, hvis der oprindeligt var eller efterfølgende er et andet behandlingsgrundlag, som behandlingen kan støttes på. Hvis klubben fortsætter behandlingen, selvom du har trukket samtykket tilbage, vil du blive orienteret om at behandlingen fortsættes samt behandlingsgrundlaget for den videre behandling.

Klage?    Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde, som klubbens behandler dine personoplysninger på. 

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
 

Skabt med ♥ af DanDomain